SYSTEMATYKA


królestwo: Zwierzęta (Animalia)
podkrólestwo: Tkankowce (Metazoa)
typ: strunowce (Chordata)
podtyp: Kręgowce (Vertebrata)


rząd: Nury(Gaviiformes)
rodzina: Nurowate (Gaviidae)
gatunki:
# Nur rdzawoszyi (Gavia stellata)
# Nur czarnoszyi (Gavia arctica)


rząd: perkozy
(Podicipediformes)
rodzina: Perkozy (Podicipedidae)
gatunki:
# Perkozek (Tachybaptus ruficollis)
# Perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus)
# Perkoz rdzawoszyi (Podiceps grisegena)
# Zausznik (Podiceps nigricollis)rodzina: kormorany
(Phalacrocoracidae)
gatunki:
# Kormoran (kormoran czarny) (Phalacrocorax carbo)rząd: Brodzące (Ciconiiformes)
rodzina: Czaplowate (Ardeidae)
gatunki:
# Czapla siwa (Ardea cinerea)
# Czapla purpurowa (Ardea purpurea)
# Czapla biała (Egretta alba)
# Ślepowron (Nycticorax nycticorax)
# Bączek (Ixobrychus minutus)
# Bąk (Botaurus stellaris)

rodzina: Bocianowate (Ciconiidae)
gatunki:
# Bocian biały (Ciconia ciconia)
# Bocian czarny (Ciconia nigra)rząd: Blaszkodziobe (Anseriformes)
rodzina: Kaczkowate (Anatidae)
gatunki:
# Łabędź niemy (Cygnus olor)
# Łabędź krzykliwy (Cygnus cygnus)
# Łabędź czarnodzioby (ł. mały, ł. Bewicka) (Cygnus colombianus)
# Gęgawa (Anser anser)
# Gęś zbożowa (Anser fabalis)
# Ohar (Tadorna tadorna)
# Świstun (Anas penelope)
# Krakwa (Anas strepera)
# Krzyżówka (Anas platyrhynchos)
# Rożeniec (Anas acuta)
# Płaskonos (Anas clypeata)
# Cyranka (Anas querquedula)
# Cyraneczka (Anas crecca)
# Hełmiatka (Netta rufina)
# Głowienka (kaczka rdzawogłowa) (Aythya ferina)
# Czernica (Aythya fuligula)
# Gągoł (Bucephala clangula)
# Nurogęś (tracz nurogęś) (Mergus merganser)


rząd: Sokołowe (Falconiformes)
rodzina: Rybołowy (Pandionidae)
gatunki:
# Rybołów (Pandion haliaetus)

rodzina: Jastrzębiowate (Accipitridae)
gatunki:
# Kania czarna (Milvus migrans)
# Bielik (Haliaeetus albicilla)
# Błotniak stawowy (Circus aeruginosus)
# Jastrząb (gołębiarz) (Accipiter gentilis)
# Krogulec (Accipiter nisus)
# Myszołów (myszołów zwyczajny) (Buteo buteo)
# Myszołów włochaty (Buteo lagopus)
# Orzeł przedni (Aquila chrysaetos)
# Orzełek (orzełek włochaty) (Hieraaetus pennatus)

rodzina: Sokołowate (Falconidae)
gatunki:
# Pustułka (Falco tinnunculus)
# Kobuz (Falco subbuteo)
# Sokół wędrowny (Falco peregrinus)


rząd:Grzebiące (kuraki) (Galliformes)
rodzina: Głuszcowate (Tetraonidae) rodzina: Kurowate (Phasianidae)
gatunki:
# Kuropatwa (Perdix perdix)
# Przepiórka (Coturnix coturnix)
# Bażant (Phasianus colchicus)


rząd: Żurawiowe (Gruiformes)
rodzina: Chruścielowate (Rallidae)
gatunki:
# Wodnik (Rallus aquaticus)
# Derkacz (Crex crex)
# Kokoszka (kurka wodna) (Gallinula chloropus)
# Łyska (Fulica atra)

rodzina: Żurawie (Gruidae)
gatunki:
# Żuraw (Grus grus) rodzina: Dropiowate (Otididae)
gatunki:
# Drop (Otis tarda)

rodzina: Kulony (Burhinidae)
gatunki:
# Kulon (Burhinus oedicnemus)

rodzina: Siewkowate (Charadriidae)
gatunki:
# Czajka (Vanellus vanellus)
# Sieweczka obrożna (Charadrius hiaticula )
# Sieweczka rzeczna (Charadrius dubius)

rodzina: Bekasowate (Scolopacidae)
gatunki:
# Słonka (Scolopax rusticola)
# Kszyk (bekas kszyk) (Gallinago gallinago)
# Rycyk (szlamnik rycyk) (Limosa limosa)
# Kulik wielki (Numenius arquata)
# Biegus zmienny (Calidris alpina)
# Batalion (bojownik batalion) (Philomachus pugnax)

rodzina: Mewy (Laridae)
gatunki:
# Śmieszka (mewa śmieszka) (Larus ridibundus)
# Mewa pospolita (Larus canus)
# Mewa srebrzysta (Larus argentatus)

rodzina: Rybitwy(Sternidae)
gatunki:
# Rybitwa rzeczna (rybitwa zwyczajna) (Sterna hirundo)


rząd: Gołębiowe (Columbiformes)
rodzina: Gołębiowate (Columbidae)
gatunki:
# Grzywacz (Columba palumbus)
# Siniak (Columba oenas)
# Turkawka (Streptopelia turtur)
# Sierpówka (synogarlica turecka) (Streptopelia decaocto)


rząd: Kukułkowe (Cuculiformes)
rodzina: Kukułkowate (Cuculidae)
gatunki:
# Kukułka (Cuculus canorus)przegląd polskich ptaków(prezentacja) plik otwierany w microsoft power point